Odwołany lub opóźniony lot? Możesz uzyskać odszkodowanie

0
72
5/5 - (1 vote)

Podróż lotnicza to dla wielu stresujące przedsięwzięcie. Nerwy wynikają nie tylko ze skomplikowanych procedur odprawy czy ze strachu przed wysokością – obawę może budzić również ryzyko wystąpienia dotkliwych komplikacji, takich jak odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu. Tego rodzaju problemy z podróżą mogą skutkować sporymi szkodami po stronie pasażerów. Dlatego warto wiedzieć, że jeżeli twój lot nie dotarł na miejsce docelowe zgodnie z prawem, może przysługiwać Ci odszkodowanie.

Warunki uzyskania odszkodowania za odwołany lot

Uzyskanie odszkodowania za odwołany lot uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków. Po pierwsze, rekompensata przysługuje w przypadku wszystkich lotów startujących z lotniska położonego na terytorium Unii Europejskiej, a także w przypadku lotów na trasie spoza UE do lotniska UE i jednocześnie operowanych przez przewoźnika zarejestrowanego w jednym z krajów Wspólnoty. Będą to na przykład: Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, PLL “LOT”, Enter Air itp. 

Ponadto, odszkodowanie za odwołany lot będzie należne tylko jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wylotem. Linia lotnicza może uniknąć obowiązku zapłaty rekompensaty, jeżeli pomimo odwołania lotu zagwarantuje pasażerom alternatywną podróż na warunkach podobnych do pierwotnie planowanej podróży. 

Zarówno w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli wykaże, że problem z lotem był wynikiem zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć pomimo podjęcia wszelkich dostosowanych do sytuacji środków. Są to na przykład niekorzystne warunki meteorologiczne, strajki i protesty czy niepokoje społeczne lub wojna.

Odszkodowanie za opóźniony lot

W przypadku opóźnionych lotów zastosowanie znajdują takie same ograniczenia co do zakresu terytorialnego objętych lotów jak w przypadku lotów odwołanych. Oprócz tego, istotną przesłanką jest czas opóźnienia – odszkodowanie będzie należne, jeżeli łączny czas opóźnienia wynosi ponad 3 godziny. Opóźnienie ustalane jest poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy czasem rzeczywistego wylądowania samolotu na lotnisku docelowym a czasem planowanego zakończenia podróży. W przypadku lotów łączonych znaczenie ma moment dotarcia do ostatniego lotniska objętego jedną rezerwacją.

Dalszym wymogiem jest posiadanie przez pasażera karty pokładowej na opóźniony lot. Powyższy wymóg nie obowiązuje co do odwołanych lotów z oczywistych względów (trudno wymagać od pasażera dowodu odbycia lotu, który nie wystartował).

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości trasy opóźnionego lub odwołanego lotu liczonej po ortodromie tj. po najkrótszej linii prostej łączącej lotnisko wylotu i przylotu. Stawki odszkodowania w przypadku różnych odległości przedstawiają się następująco:

  • loty o długości 1.500 km lub krótsze – 250 euro
  • loty o długości od 1.501 km do 3.500 km – 400 euro
  • loty dłuższe niż 3.500 km – 600 euro

Oprócz zryczałtowanego odszkodowania we wskazanej kwocie, pasażerowie mogą żądać od linii lotniczej zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w wyniku odwołania lub opóźnienia lotu, a które to koszty z mocy prawa powinien ponieść przewoźnik. Mowa tutaj o tzw. prawie do opieki – jeśli lot zostanie istotnie zakłócony, operator lotu winien zapewnić pasażerom jedzenie i napoje w odpowiednich ilościach, a także, w razie potrzeby, nocleg tymczasowy na czas oczekiwania na wylot oraz transport do miejsca chwilowego pobytu. Jeśli poniosłeś te koszty na własną rękę – zachowaj wszystkie rachunki i paragony!

Jak uzyskać odszkodowanie?

W każdym przypadku procedurę odszkodowawczą należy rozpocząć o wystosowania reklamacji. Można to zrobić za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej operatora danego lotu, ale dopuszczalna jest również forma pisemna. W reklamacji trzeba opisać dokładnie przebieg wydarzeń, oznaczyć numer lotu dotkniętego komplikacjami oraz jego datę, a także wymienić wszelkie roszczenia wynikające z zaistniałej sytuacji np. odszkodowanie, zwrot dodatkowych kosztów.

Do reklamacji należy dołączyć kartę pokładową lub potwierdzenie rezerwacji, a także wszelkie dokumenty stwierdzające fakt poniesienia dodatkowych kosztów np. paragony, faktury, rachunki czy noty księgowe. Oprócz tego można również załączyć dokumenty stwierdzające odwołanie lub opóźnienie lotu, takie jak wydruki ze stron internetowych z rejestrami lotów albo zdjęcie tablicy wylotów i odlotów. 

Przewoźnik ma wówczas termin 30 dni od dnia doręczenia reklamacji na ustosunkowanie się do jej treści. Jeżeli tego nie zrobi, domniemywa się, że reklamację uznał. W praktyce linie lotnicze nagminnie albo pozostawiają reklamacje pasażerów bez odpowiedzi, albo odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się na niejasne i bliżej niezidentyfikowane okoliczności. W takiej sytuacji pomocna może się okazać pomoc organów specjalizujących się  w pozasądowym rozwiązywaniem sporów, jednak najczęściej tego rodzaju sprawy ostatecznie trafiają przed sądem.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Jeżeli etap reklamacyjny nie przyniesie żadnego rezultatu, wówczas jedyną drogą będzie wystosowanie powództwa przeciwko linii lotniczej. Prawidłowe sporządzenie pozwu, a dalej należyte uczestniczenie w postępowaniu wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa procesowego jak i prawa pasażerów. Dlatego celem szybkiego i sprawnego uzyskania odpowiedniej rekompensaty może wymagać nawiązania współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw konsumentów przeciwko liniom lotniczym. 

Pomoc kancelarii prawnej może okazać się przydatna już na pierwszych etapach procedury odszkodowawczej – to znaczy na etapie sporządzania reklamacji. Specjaliści posiadający doświadczenie w tego rodzaju sprawach będą wiedzieli jak kontaktować się z danym przewoźnikiem i jakimi drogami uzyskanie odszkodowania będzie obciążone najmniejszym kosztem i czasem.